Esperanto

Myšlenkou vytvoření univerzálního a pro všechen lid snadno naučitelného jazyka se zabýval už Jan Amos Komenský. Umělý jazyk esperanto (= Doufající) byl zkonstruován v roce 1887 L. L. Zamenhofem, s cílem vytvořit jednoduchý jazyk pro mezinárodní komunikaci. Nynější esperanto je výsledkem kolektivní práce několika set básníků, filologů, spisovatelů a tří generací jeho uživatelů. Za téměř 120 let bylo vytvořeno mnoho tisíc slov, výrazů, slovních obratů, metafor aj., a byly vypracovány desítky odborných slovníků pro různé vědní obory.

Esperanto je plánový jazyk, 93 % jeho slov je srozumitelných se znalostí románských jazyků, 90 % se znalostí germánských jazyků a 47 % pro mluvčí slovanských jazyků. Slovosled je volný a blízký jazykům slovanským. Kořeny slov jsou vybrány z hlavních evropských jazyků. V gramatice převažují apriorní rysy s důrazem na pravidelnost a snadnou naučitelnost, zároveň však umožňuje velmi přesné vyjadřování.
citováno z: www.esperanto.wz.cz

  • Odkazy


  • Parent page: Esperanto